Home » Kara » Kara
Kara
Kara
Kara @ Her 1st Communion
Kara @ Her 1st Communion
Kara @ Her 1st Communion
Kara @ Her 1st Communion
Kara @ Her 1st Communion
Kara @ Her 1st Communion
Kara @ Her 1st Communion
Kara @ Her 1st Communion
Kara 88
Kara 88
Kara 89
Kara 89
Kara 89
Kara 89
Kara 90
Kara 90
Kara 92
Kara 92
Kara 2001 High School Graduation photo
Kara 2001 High School Graduation photo
Kara @ the Ballet Recital 92
Kara @ the Ballet Recital 92
Kara ready for Baseball
Kara ready for Baseball
Kara on Crutches 97
Kara on Crutches 97
Kara Day One
Kara Day One
Kara Finger Lickin' Good
Kara Finger Lickin' Good
Kara Giving Funny Face Realness
Kara Giving Funny Face Realness
Kara ready for Halloween 90
Kara ready for Halloween 90
Kara & Her Pet Hamster
Kara & Her Pet Hamster
Kara
Kara
Kara in Kindergarton
Kara in Kindergarton
Kara @ Sea World
Kara @ Sea World
Kara @ Christmas 89
Kara @ Christmas 89
Kara @ Christmas 94
Kara @ Christmas 94
Kara @ Christmas 94
Kara @ Christmas 94